Leverings voorwaarden & Garantie

Artikel 0  Arafatsjaal.nl/be is onderdeel Netfields Solutions B.V. te leiden 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arafatsjaal.nl/be zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Prijzen en betaling 
2.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
2.2 De verzendkosten bedragen voor Nederland somt  0 euro en voor Belgie minimaal 8.00 (inclusief BTW) en zijn afhankelijk van de bestelde hoeveelheid. Voor meer dan 100 stuks moet u per mail een aanvraag indienen. 
2.3. Betaling kan plaatsvinden door "Vooraf overmaken" , door "IDEAL" of door Paypal of door geaccepteerde creditcards
2.4. Alle overige fakturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Arafatsjaal.nl/be bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1,5 % per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Arafatsjaal.be zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 5.00 administratiekosten in rekening te brengen. Als faktuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
2.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Arafatsjaal.nl/be het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 
3.1. Alle aanbiedingen van Arafatsjaal.nl/be zijn vrijblijvend en Arafatsjaal.nl/be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Arafatsjaal.nl/be Door middel van een bevestigings email wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Arafatsjaal.nl/be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4 Levering en levertijd 
4.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.
4.2. Levertijden zijn tussen de 1 en 10 dagen en gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Arafatsjaal.nl/be is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
4.3. Produkten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger de producten in ontvangst genomen heeft.
4.4. Arafatsjaal.nl/be behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.5. Arafatsjaal.nl/be hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Incorrecte levering 
5.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@worldscarves.com, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@worldscarves.com.

Artikel 6 Bestellingen en communicatie 
6.1. Arafatsjaals.nl/be is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Arafatsjaal.nl/be. Bij eventuele vragen of klachten zullen wij binnen 5 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 7 Annulering bestelling 
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 10 werkdagen na de ontvangst van dit produkt de onderliggende overeenkomst met Arafatsjaal.nl/be te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, of brief ) aan Arafatsjaal.be/nl te melden. De klant dient het produkt na overleg met te sturen naar een door Arafatsjaal.be/nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Arafatsjaal.be/nl ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Arafatsjaal.nl/be deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Arafatsjaal.nl/be het door de klant geretourneerde produkt heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde produkten.
7.4. Arafatsjaal.nl/be behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds gebruikt is of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 8 Overmacht 
8.1. Arafatsjaal.be/nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Arafatsjaal.nl/be verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het produkt gaat over op de klant op het van ontvangst


Artikel 10 Intellectuele en industriele eigendomsrechten 
10.1. De klant dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten die rusten op de door Arafatsjaal.nl/be geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2. Arafatsjaal.nl/be garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Arafatsjaal.nl/be geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1. Arafatsjaal.nl/be kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.
11.2. Arafatsjaal.nl/be is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke, of duidelijk te lage prijzen em weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Arafatsjaal.nl/be tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
11.3. Arafatsjaal.nl/be is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van Arafatsjaal.nl/be producten, zelfs niet wanneer Arafatsjaal.nl/be om tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 Persoonsgegevens 
12.1. De ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een electronisch bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2  Alle ingevoerde persoonlijke gegevens zullen binnen 3 jaar worden uit dit bestand worden verwijderd tenzij de klant opnieuw een bestelling doet
12.3. Gegevens van de klant zullen door Arafatsjaal.nl/be niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 13 Diversen 
13.3. Arafatsjaal.nl/be heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen 

Atikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Levering aan buitenlandse ingezeten

15.1 De artikelen worden alleen geleverd aan in nederland en Belgie woonachtige klanten.Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@worldscarves.com 

Voorwaarden
 

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.

!